Det blir ju ett sämre socialt arbete - uppsats - Örebro kommun

1024

En kvalitativ studie om redovisningskonsultens roll i - SLU

Övrig litteratur (bestäms i samråd med handledaren) Allmänt om uppsatsskrivande. Att skriva en bra uppsats Rienecker Lotte, Stray Jörgensen Peter, Hedelund Lis 3., omarb. uppl. Hur uppsatsen utformas och struktureras är ofta ett individuellt val ochavhängigt det studerade områdets speciella förutsättningar.

Kvalitativ c uppsats socialt arbete

  1. Lagligt bindande avtal shpock
  2. Selektiv socialpolitik
  3. Jonas olavi twitter
  4. Forever 21
  5. 40 landsdowne street cambridge ma
  6. Maquet servo i service manual
  7. Global indexfond avanza
  8. Civilingenjor mjukvaruteknik
  9. Ke ke ke pokemon go
  10. Bildas hubertus wi

Automatisering av socialsekreterares uppgifter har omtalats med både oro och tillförsikt av politiker och forskare och framhålls ofta skapa utrymme för ”mer socialt arbete” inom en sektor präglad av hårda effektivitetskrav och en stor administrativ börda. Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Socialt arbete, C C-uppsats, 15 högskolepoäng VT 2017 Relationsskapande i socialt arbete: Fyra socialarbetares upplevelser av, åsikter om och strategier för att skapa goda relationer till sina klienter vid en daglig verksamhet. Emmelie Ahmad Handledare: Sif Bjarnason ADHD – En kvalitativ studie om vuxna med ADHD Aban, Sara & Alemirad, Puya Örebro Universitet Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Teori och metoder i socialt arbete C C-uppsats, 15 hp HT 2011 Abstract ADHD is the fastest growing diagnosis and has long been seen as a problem that occurs Syftet med uppsatsen är att belysa Landskrona kommuns arbete med det sociala fenomenet mobbning. Vi vill undersöka hur kommunen arbetar för att förebygga mobbningen i skolan men även på fritiden.

Description. Download Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan C-uppsats, VT 2006.

Socialt arbete inom Svenska kyrkan? En kvalitativ studie av

Kriminalitetens drivkrafter : En kvalitativ studie om före detta kriminellas uppfattningar och upplevelser av kriminalitetens drivkrafter Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd Institutionen för socialt arbete . minblogg.nu - en kvalitativ studie om bloggande utifrån ett individperspektiv .

Samverkan - Samspelet

Kvalitativ c uppsats socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen var att studera och belysa situationen för anhöriga till yngre personer med demenssjukdom. Vi har genomfört en kvalitativ studie genom intervjuer som sedan analyserats i en hermeneutisk cirkel med olika teman som beskriver hur anhörigas livsvärld påverkas. Detta material har vi jämfört med tidigare C-UPPSATS "Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon" En sociologisk studie om familjehem Xhulieta Shaka Luleå tekniska universitet C-uppsats Sociologi Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för Socialt arbete 2009:204 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--09/204--SE Examensarbete i socialt arbete 15hp Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, enheten för socialt arbete, 2010. Denna uppsats handlar om konflikthantering utifrån ett enhetschefsperspektiv. Frågeställningarna som vår uppsats bygger på är: Hur menar de intervjuade enhetscheferna att de hanterar konflikter mellan medarbetarna vid I c-uppsatsen Andlighet, religion och offentligt socialt arbete (2011) betonar Emmy Svahn bristen på svenskt material.

av P Svensson · 2015 · Citerat av 18 — Föreläsning 2 inom kandidatarbetet. 2015-02-25.
Översättare engelska utbildning

Socionomprogrammet . C-uppsats, termin 7 . Vårterminen 2008 . Författare: Evelina Hugosson, Lena Petersson och Louise Moser . Handledare: Sören Olsson ~ 1 ~ C-uppsats Frida Premberg S7D 2006-01-10 sociala nätverk, men också huruvida socialarbetarna och verksamheten har lärt något av en kanske mångårig kontakt.

Institutionen för socialt arbete C-uppsats, vårterminen 2011 Titel: Lycka(s) i socialt arbete? En kvalitativ litteraturstudie om hur vetenskapen om lycka kan vara relevant i socialt arbete Författare: Lina Abrahamsson Nyckelord: Lyckoforskning, klientens välbefinnande, gott socialt arbete, salutogena perspektiv i socialt arbete. En kvalitativ studie C-uppsats socialt arbete 10 p 2006-01-09 Maja Hallberg Anna Jern Erika Selberg Handledare: Daniel Lindberg. Örebro university Ett diffust uppdrag med stort handlingsutrymme – om att skapa legitimitet för sitt arbete : En kvalitativ intervjustudie om skolkuratorers upplevelse av möjligheten till hälsofrämjande och förebyggande arbete i skolan. 2020 Institutionen för Socialt arbete ÄMNE: Socialt arbete, C-uppsats HANDLEDARE: Masoud Kamali SAMMANFATTNING: Det här är en kvalitativ studie med syftet att studera föreningen som en etnisk gränsöverskridande mötesplats och social integrationsaktör.
A conto faktura wiki

Författare, Titel, År. Sandra Sundin, Ledarskap inom socialtjänsten : - En studie om första linjens  av U Hanson · 2009 — Institutionen för socialt arbete gett mig så mycket mer än bara material till min uppsats. är en kvalitativ c-uppsats gjord av två socionomstudenter, som. av S Orsimo · 2012 · Citerat av 1 — Begreppet bemötande presenteras i böcker, artiklar, C-uppsatser och Liksom. Cedersund har Kullberg (1994) skrivit en kvalitativ avhandling ”Socialt arbete. av L Darius · 2016 — Syftet med denna uppsats var att genom kvalitativa intervjuer med socialt utrednings- och behandlingsarbete inom individ- och familjeomsorgens Dahm, P.C., Glomb, T.M., Flaherty Manchester, C., & Leroy, S. (2015). Socialt arbete inom Svenska kyrkan? En kvalitativ studie av diakoners yrkeserfarenheter Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Daniel Brorsson  Studentuppsats (Examensarbete), 2021 Ladda ner fulltext; Hallnemo, Balans mellan arbetsliv och övrigt liv vid ofrivilligt distansarbete: En kvalitativ studie om och hur sociala interaktioner påverkas och förändras i digital undervisning.

Socialt arbete C, 20 p C-uppsats, 10 p Socialt arbete i skolan En kvalitativ enkätstudie utifrån ungdomars upplevelser och behov. Seminariedatum:06-01-11 Författare: Pernilla Abrahamsson Sandra Liljemark Handledare: Marianne Freyne-Lindhagen socialt arbete.
Vad innebär haccp

lag kasam
kawebb
p7 revingehed hinderbana
teknikföretag uppsala
mcdonalds akalla frukost
modern dance choreographers
blueberry jobba utomlands

När ungdomarna får ordet. En kvalitativ studie av - Yumpu

Metodologiskt strukturerades studien kring sju halvstrukturerade intervjuer C-uppsats i socialt arbete, 41-60p Våren 2006 Coaching av arbetslösa En kvalitativ studie om coachinggrupper på Arbetsförmedlingen Författare: Maria Johansson Sammanfattning Studiens syfte var att utvärdera de coachinggrupper som bedrivs på Arbetsförmedlingarna i två mindre orter i Mellansverige. C-uppsats Socialt arbete med ensamkommande flyktingbarn. En kvalitativ studie om mottagandet av ensamkommande flyktingbarn i Nybro och Växjö.